06633120618

تلفکس

fac.sci[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

يکشنبه ٠٣ تير ١٣٩٧

امروز

برنامه کلی هفتگی گروه ریاضی نیمسال دوم 96-95

 

برنامه آموزشی گروه ریاضی ( دکترا و ارشد و کارشناسی ) در نیمسال دوم96-95

 

20-18

18-16

16-14

12-10

10-8

روز/ساعت

 

معادلات دیفرانسیل ک 112( عباسی)(17-16)

معادلات دیفرانسیل ک 112( عباسی)

حل عددی معادلات دیفرانیل ک 213( ب غضنفری)

کنترل خطی و غیر خطی ک اتاق (بیرانوند) ارشد

آنالیز مختلط ک اتاق ( بارانی) ارشد

آنالیز تابعی ک 225 (ا غضنفری) ارشد

مباحث ویژه در بهینه سازی ک اتاق(یاراحمدی) ارشد

هندسه منیفلد 1ک 213 (بارانی) ارشد

توپولوژی عمومی ک  213 ( ا غضنفری)

بهینه سازی و شبکه های عصبی  ک اتاق(یاراحمدی) ارشد

آنالیز حقیقی 2 ک اتاق ( میرافضل) ارشد

شنبه

 

 

 

 

مبانی علوم ریاضی ک 224( چایچی)

روشهای آماری ک 231 ( راستین)

مبانی احتمال ک 231(راستین)

مبانی ترکیبات ک 112(خسروی)

هندسه منیفلد 1ک 225 (بارانی) ارشد

آنالیز ریاضی ک 213 (شکوری)

بهینه سازی غیر خطی ک 229 ( خسروی)11-10

مباحث ویژه در بهینه سازی ک اتاق(یاراحمدی) ارشد

آنالیز مختلط ک اتاق ( بارانی) ارشد

آنالیز حقیقی 2 ک اتاق ( میرافضل) ارشد

نظریه اندازه و کاربردها ک 213 (شکوری)

بهینه سازی و شبکه های عصبی  ک اتاق(یاراحمدی) ارشد

آنالیز تابعی ک 224 (ا غضنفری) ارشد

یکشنبه

 

مبانی ترکیبات ک 112(خسروی)

حل عددی معادلات دیفرانیلمعمولی ارشد ک اتاق( ب غضنفری)

آنالیز حقیقی 1 ک 213 (سوری) ارشد

نظریه کاتگوری ک اتاق(بیرانوند) ارشد

ریاضیات عمومی 2 ک 112( بیرانوند)

مباحث ویژه در آنالیز عددی ک اتاق( قاسمی) ارشد

نظریه نمایش گروهها ک اتاق ( میرافضل) ارشد

مبانی علوم ریاضی ک 112( چایچی)(11-10)

زبان تخصصی ک 112( چایچی) 12-11

بهینه سازی خطی ک 231 (خسروی )11-10

آنالیز عددیک 213 ( قاسمی)

جبر ک 224 (نظری)(12-11) حل تمرین

 

جبر ک 213 (نظری)

توپولوژی عمومی ک  112 ( ا غضنفری)

بهینه سازی غیر خطی ک 229 ( خسروی)

کنترل خطی و غیر خطی ک اتاق (بیرانوند) ارشد

روشهای عددی در جبر خطیک اتاق(قاسمی) ارشد

 

 

دو شنبه

 

آنالیز حقیقی 1 ک 112 (سوری) ارشد19-17

زبان تخصصی ک 230( چایچی)

ریاضیات عمومی 2 ک 217( بیرانوند) حل تمرین

مباحث ویژه در آنالیز عددی ک اتاق( قاسمی) ارشد

روشهای آماری ک 112 ( راستین)

حل عددی معادلات دیفرانیل ک 224( ب غضنفری)

روشهای عددی در جبر خطیک اتاق(قاسمی) ارشد

 

 

ریاضیات عمومی 2 ک 112( بیرانوند)

جبر ک 213 (نظری)(12-11)

نرم افزار های ریاضی ک 224 ( جوکار)

نظریه اندازه و کاربردها ک 213 (شکوری)11-10

نظریه نمایش گروهها ک اتاق ( میرافضل) ارشد

 

مبانی احتمال ک 231(راستین)

آنالیز ریاضی ک 112 (شکوری)

آنالیز عددیک 213 ( قاسمی)

بهینه سازی خطی ک 224 (خسروی )

نظریه کاتگوری ک اتاق(بیرانوند) ارشد

 

سه شنبه

 

 

آنالیز ریاضی ک 231 (شکوری)(حل تمرین)

نظریه اندازه و کاربردها ک 231 (شکوری)حلتمرین

حل عددی معادلات دیفرانیلمعمولی ارشد ک اتاق( ب غضنفری)

 

نرم افزار های ریاضی ک 224 ( جوکار)

چهار شنبه

 

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات