06633120618

تلفکس

fac.sci[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

يکشنبه ٢٤ تير ١٣٩٧

امروز

برنامه کلی هفتگی گروه علوم کامپیوتر نیمسال دوم 96-95

 

برنامه آموزشی گروه علوم کامپیوتر (کارشناسی ) در نیمسال دوم96-95

 

20-18

18-16

16-14

12-10

10-8

روز/ساعت

 

 

 

 

 

شنبه

 

 

 

 

بهینه سازی خطی ک 213 ( خسروی)

مبانی آنالیز  ریاضی  ک 224 (سوری)

مبانی منطق و نظریه مجموعه ها ک 112 (نظری)

زبانهای برنامه سازی ک 225 (مهرابی)

برنامه سازی پیشرفته ک 231 (مصلایی)

پایگاه داده ها ک 229 (مهرابی)

درس غیر علوم کامپیوتر(2) ک 112 (ماکنعلی)

 

یکشنبه

 

 

مبانی آنالیز  ریاضی  ک 224 (سوری)

معادلات دیفرانسیل  ک 225 (چایچی) 15-14

مبانی علوم ریاضی ک 225 (چایچی) 16-15

زبانهای برنامه سازی ک 225 (مهرابی) 13-12

درس غیر علوم کامپیوتر(2) ک 231 (ماکنعلی) 12-11

 

مبانی علوم ریاضی ک 231 (چایچی)

 

دو شنبه

 

 

ریاضیلت عمومی (2)  ک 231 (سوری) 17-16

بهینه سازی خطی ک 213 ( خسروی)17-16

شبکه های کامپیوتری ک 225 ( مصلایی)

ریاضیلت عمومی (2)  ک 231 (سوری)

مبانی جبر ک 217(بیرانوند) حل تمرین 15-14

مبانی جبر ک 225(بیرانوند)16-15

نرم افزار ریاضی ک 213 (جوکار) 16-15

شبکه های کامپیوتری ک 225 ( مصلایی)15-14

برنامه سازی پیشرفته ک 229 (مصلایی)

پایگاه داده ها ک 229 (مهرابی)

 

 

معادلات دیفرانسیل  ک 225 (چایچی)

مبانی منطق و نظریه مجموعه ها ک 229 (نظری)

سه شنبه

 

 

مبانی آنالیز عددی ک 224 (جوکار) 18-16

 

 

 

 

مبانی آنالیز عددی ک 224 (جوکار)

نرم افزار ریاضی ک 224 (جوکار)

درس غیر علوم کامپیوتر(1) ک 231 (ماکنعلی) 11-10

مبانی جبر ک 224(بیرانوند)

درس غیر علوم کامپیوتر(1) ک 231 (ماکنعلی)

چهار شنبه

 

 

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات