06633120618

تلفکس

fac.sci[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

سه شنبه ٠٢ بهمن ١٣٩٧

امروز

دستورالعمل صحافی پایان نامه ارشد و رساله دکتری

دستورالعمل صحافی رساله دکتری و پایان نامه ارشد

   دانلود : صورتجلسه_ارزشیابی_دفاع_ارشد_و_دکتری.docx           حجم فایل 25 KB
   دانلود : صحافی_رساله_دکتری.docx           حجم فایل 326 KB
   دانلود : صحافی_پایان_نامه_ارشد.docx           حجم فایل 327 KB

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات