06633120618

تلفکس

fac.sci[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

پنج شنبه ٢٦ مهر ١٣٩٧

امروز

برنامه کلاسی نیمسال دوم 96

 

 

 

 


برنامه هفتگی دکتر امیرقاسم غضنفری نیمسال دوم 96

 

10-8

 

12-10

 

14-12

 

16-14

 

18-16

 

شنبه

توپولوژی عمومی

ک 112

آنالیز مختلط

ک اتاق

 

 

 

یکشنبه

ریاضی فیزیک 1

ک 225

ریاضی فیزیک 1

ک 225

 

 

 

آنالیز مختلط

ک اتاق

 

دوشنبه

 

توپولوژی عمومی

ک 112

 

 

 

 

سه شنبه

 

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات