06633120618

تلفکس

fac.sci[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

پنج شنبه ٢٦ مهر ١٣٩٧

امروز

برنامه کلاسی نیمسال دوم 96

 

 

 

 


برنامه هفتگی دکتر رضا بیرانوند نیمسال دوم 96

 

10-8

 

12-10

 

          16-14

 

18-16

 

20-18

 

شنبه

نظریه مقدماتی اعداد

ک 213

 

ریاضی عمومی 2

ک 233

 

 

ریاضی 2

یکشنبه

نظریه مقدماتی اعداد ک 224

 

ریاضی 2

 

 

ریاضی عمومی 2

ک 118

دوشنبه

 

نظریه کاتگوری

ک 224

 

جبر پیشرفته

ک 112

 

 

سه شنبه

 

 

نظریه کاتگوری

ک 224

جبر پیشرفته

ک 224

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات