06633120618

تلفکس

fac.sci[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

پنج شنبه ٢٦ مهر ١٣٩٧

امروز

برنامه کلاسی نیمسال دوم 96

 

 

 


برنامه هفتگی دکتر مجتبی قاسمی کمالوند نیمسال دوم 96

 

10-8

 

12-10

 

16-14

 

18-16

 

شنبه

 

 

 

 

یکشنبه

مباحث ویژه در آنالیز عددی

ک 213

 

 

 

دوشنبه

 

مباحث ویژه در آنالیز عددی

ک 213

 

مباحثی در روشهای تکراری برای حل دستگاهای معادلات خطی

ک اتاق

 

سه شنبه

جبر خطی عددی

ک 225

 

مباحثی در روشهای تکراری برایر حل دستگاهای معادلات خطی

ک اتاق

 

چهارشنبه

 

جبر خطی عددی

ک 224

 

 

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات