06633120618

تلفکس

fac.sci[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

پنج شنبه ٢٦ مهر ١٣٩٧

امروز

برنامه کلاسی نیمسال دوم 96

 

 

 

 


برنامه هفتگی دکتر نظری مهرورانی نیمسال دوم 96

 

10-8

 

12-10

14-12

18-16

 

20-18

 

شنبه

 

 

ریاضیات عمومی (2)

ک 112

 

 

مبانی منطق و نظریه مجموعه ها

ک 231

مبانی منطق و نظریه مجموعه ها

ک 231

یکشنبه

 

مبانی علوم ریاضی

ک 231

مبانی منطق و نظریه مجموعه ها

ک 230

مبانی منطق و نظریه مجموعه ها

ک 225

 

 

 

دوشنبه

 

 

جبرجابجایی

(گ م)

ک 232

 

جبرجابجایی2

(گ جبر)

ک اتاق

 

سه شنبه

مبانی علوم ریاضی

ک 112

 

جبرجابجایی

(گ م)

ک 224

 

 

 

چهارشنبه

جبرجابجایی2

(گ جبر)

ک اتاق

ریاضیات عمومی (2)

ک 213

 

 

 

 

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات