06633120618

تلفکس

fac.sci[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

پنج شنبه ٢٦ مهر ١٣٩٧

امروز

برنامه کلاسی نیمسال دوم 96

 

 

 

 


برنامه هفتگی مهندس محمود شکوری نیمسال دوم 96

 

10-8

 

12-10

 

          14-12

 

16-14

 

18-16

 

شنبه

آنالیز ریاضی 1

ک 217

ریاضی عمومی 2

ک 217

آنالیز ریاضی 1

ک 217

مبانی آنالیز ریاضی ک 112

 

مبانی آنالیز ریاضی

یکشنبه

آنالیز ریاضی

ک 112

نظریه اندازه و کاربردها ک 213

 

 

مبانی آنالیز ریاضی ک 225

 

دوشنبه

 

آنالیز ریاضی 1

ک 217

ریاضی عمومی 2

ک 217

ریاضی عمومی 2

ک 217

 

 

 

مبانی آنالیز ریاضی

سه شنبه

آنالیز ریاضی

ک 213

نظریه اندازه و کاربردها

 ک 112

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات