06633120618

تلفکس

fac.sci[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

پنج شنبه ٢٦ مهر ١٣٩٧

امروز

برنامه کلاسی نیمسال دوم 96

 

 

 


برنامه هفتگی دکتر ناصر عباسی نیمسال دوم 96

 

10-8

 

12-10

                

16-14

          

18-16

 

20-18

 

شنبه

معادلات دیفرانسیل پاره ای 2 ک 231

توابع تام

ک اتاق

معادلات دیفرانسیل

ک 213

ریاضیات عمومی (3)

ک 112

معادلات دیفرانسیل پاره ای 2

ک 224

 

یکشنبه

 

توابع تام

ک اتاق

معادلات دیفرانسیل

ک 213

ریاضیات عمومی (3)

ک 112

 

دوشنبه

 

 

 

معادلات دیفرانسیل 02

ک فنی 408

معادلات دیفرانسیل 01-02

ک فنی 409

معادلات دیفرانسیل 01

ک فنی 408

سه شنبه

 

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

 

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات