06633120618

تلفکس

fac.sci[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

سه شنبه ٠١ تير ١٤٠٠

امروز

سرفصل کارشناسی ارشد (کلیه گرایشها)

جهت دانلود سرفصل دروس کارشناسی ارشدشیمی کلیه گرایش ها کلیک نمائید:


عنوان لینک
سرفصل دروس کارشناسی ارشد گرایش تجزیه،آلی،معدنی،فیزیک لینک دانلود
سرفصل دروس کارشناسی ارشد نانوشیمی لینک دانلود

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات