Ar En

"لیست آزمایشگاهها و دستگاههای گروه شیمی دانشگاه لرستان"

ردیف

نام آزمایشگاه

دستگاهها و تجهیزات موجود در آزمایشگاه

کاربرد دستگاه

1

FTIR

دستگاه FTIR(مدل 8400s)

شناسایی ترکیبات آلی و پلیمرها

دستگاه DSC(مدلDSC-60)

آنالیز حرارتی

2

آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی آلی

آلتراسونیک(مدل500)

حل کردن مواد و انجام واکنشهای فراصوتی

روتاری(مدل Q01)

تبخیر حلال در دمای پایین

سانتریفیوژ(مدلEB Series)

جداسازی مواد

آون خلاء

خشک کردن مواد

آون

خشک کردن ظروف

3

آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی تجزیه

سانتریفیوژ(مدل 5810)

جداسازی کردن فازهای متفاوت

طیف سنج UV-VIS(مدل UV-1650)

ثبت طیف های مرئی فرابنفش

جذب اتمی- شعله(مدل AA-670)

ثبت طیف گونه های اتمی شده توسط شعله

دستگاه IR روبشی (مدلIR-460)

ثبت طیف های IR به روش اسکن کردن

4

آزمایشگاه آنالیز دستگاهی

دستگاه الکتروشیمی(مدل 263A)

ثبت پیک های الکتروشیمی

GC_FID(مدل GC-2010)

ثبت پیک های کروماتوگرافی گازی

HPLC(مدل SCL-10Asp)

ثبت پیک های کروماتوگرافی مایع

GC-MASS(مدل GC-17A)

ثبت پیک های کروماتوگرافی گازی

UV (مدل UV-160)

ثبت پیک های UV-VIS

5

آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی معدنی

کوره(مدل FM2&FMS2)

تجزیه حرارتی

آون(مدل UNB400)

انجام واکنش های هیدروترمال

آون(مدلTV15U)

خشک کردن ظروف

دستگاه حمام سونیک( Memmert)

برای دیسپرس کردن و سنتز نانو ذرات

دستگاه طیف سنجی UV-VIS(مدل cary100conc)

ثبت پیک های UV

دستگاه آب دیونیزه

تهیه آب دیونیزه

6

آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی فیزیک

آزمایشگاه تحقیقاتی فرآیندهای غشایی

سانتریفیوژ(مدل7941001)

جداسازی مواد

پمپ خلاء(مدل C55JKMRL)

برای ایجاد خلاء

بن ماری(مدل Wo14)

تکان دادن محلول

فیلم کش(مدل A495r)

ساخت غشاء

آون دیجیتالی

برای خشک کردن

آون

برای خشک کردن ظروف