06633120618

تلفکس

fac.sci[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

سه شنبه ١٢ مرداد ١٤٠٠

امروز

اساتید بازنشسته

مسعود شیر محمدی گروه آموزشی فیزیک رتبه علمی : مربی صفحه خانگی
دکتر محمد علی مقدسی گروه آموزشی شیمی رتبه علمی : استادیار صفحه خانگی
دکتر مجید سام پور گروه آموزشی زیست شناسی رتبه علمی : استادیار صفحه خانگی
محمود چایچی طهرانی گروه آموزشی ریاضی رتبه علمی : مربی صفحه خانگی
مهندس عبدالرضا مصلایی گروه آموزشی آمار رتبه علمی : مربی صفحه خانگی
دکتر فریدون چوبدار گروه آموزشی فیزیک رتبه علمی : استادیار صفحه خانگی
فرحمن حکیم پور دانشکده علوم پایه گروه آموزشی شیمی استادیار صفحه خانگی
احمد آهوقلندری دانشکده علوم پایه گروه آموزشی ریاضی مربی صفحه خانگی

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات