06633120618

تلفکس

fac.sci[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

جمعه ٢٤ ارديبهشت ١٤٠٠

امروز

تعداد واحد و درسهای که دانشجویان کارشناسی ریاضی باید بگذرانند

ساختار و ضوابط حاکم بر رشته های ریاضیات و کاربردها

 

1-    دروس عمومی : دانشجو بایستی 22 واحد عمومی بگذراند.

2-    دروس مشترک پایه: این دروس 24 واحد بوده که عبارتند از :

ردیف

درس

تعداد واحد

کد درس

1

ریاضیات عمومی (1)

4

1112109

2

ریاضیات عمومی (2)

4

1112111

3

ریاضیات عمومی (3)

4

1112114

4

معادلات دیفرانسیل

4

1112201

5

مبانی کامپیوتر و برنامه سازی

3

1112188

6

فیزیک عمومی (1)

4

1112148

7

آز- فیزیک (1)

1

1112006

 

3-    دروس هسته: این دروس 60 واحد بود که به دو /2 بخش الزامی مشترک و الزامی انتخابی تقسیم شده است. دروس الزامی مشترک  15 واحد بود که همگی آن ها بایستی طبق جدول سه /3 گذرانده شود.دروس الزامی انتخابی که 45 واحد بود. از دو جدول 4 و 7 انتخاب می شوند به این ترتیب که از جدول چهار/ 4 ، 30 واحد بایستی گذرانده شود و از جدول هفت/7 نیز پانزده واحد بایستی گذرانده شود.

3-1- 30 واحدی که گروه ریاضی معمولاً آن ها را ارائه می دهد عبارتند از:

ردیف

درس

تعداد واحد

کد درس

1

آنالیز ریاضی

3

1112014

2

مبانی ترکیبات

3

1112170

3

مبانی جبر

3

1112174

4

بهینه سازی خطی

3

1112047

5

جبر خطی عددی

3

1112080

6

احتمال 1

3

1112034

7

معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی

3

1112203

8

مبانی سیستم های دینامیکی

3

1112181

9

توپولوژی عمومی

3

1112072

10

مبانی هندسه

3

1112194

 

3-2- از دروس بالا سه/3 درس اول ( 3 ردیف اول) یعنی آنالیز ریاضی- مبانی ترکیبات و مبانی جبر الزامی است و بایستی گذرانده شود.

 

 

 

 

3-3- پانزده /15 واحدی که گروه ریاضی معمولاً آن ها را ارائه می دهد عبارتند از:

ردیف

درس

تعداد واحد

کد درس

1

جبر

3

1112074

2

نظریه مقدماتی اعداد

3

1112225

3

حل عددی معادلات دیفرانسیل

3

1112088

4

توابع مختلط

3

1112793

5

نظریه اندازه و کاربردها

3

1112215

 

جدول3: دروس الزامي- مشترک (هسته)

درس

واحد

پيشنياز/همنياز

مباني علوم رياضي

3

هم زمان با: اولین درس ریاضیات عمومی

مباني ماتريس ها و جبر خطي

3

پس از: مبانی علوم ریاضی

مباني آناليز رياضي

3

پس از: دومین درس ریاضیات عمومی

مباني آناليز عددي

3

پس از: دومین درس ریاضیات عمومی

مباني احتمال

3

هم زمان با: اولین درس ریاضیات عمومی

جمع واحدها

15

 

 

جدول 4: دروس الزامی رشته ( ریاضیات و کاربردها)

زیر شاخه

درس

واحد

پیشنیاز / همنیاز

آنالیز

آنالیز ریاضی

3

پس از: مبانی آنالیز ریاضی

 

جبر و ترکیبات

مبانی ترکیبات

3

هم زمان با: اولین درس ریاضیات عمومی

مبانی جبر

3

پس از: مبانی علوم ریاضی

آنالیز عددی و

 بهینه سازی

بهینه سازی خطی

حداقل 3

( دراختیار دانشجو)

پس از: مبانی ماتریس ها و جبر خطی

جبر خطی عددی

پس از: مبانی ماتریس ها و جبر خطی

 

آمار و احتمال

احتمال 1

حداقل 3

( دراختیار دانشجو)

پس از: مبانی احتمال

روشهای آماری

پس از: احتمال 1

 

معادلات دیفرانسیل و سیستمهای دینامیکی

نظریه معادلات دیفرانسیل عادی

 

حداقل 3

( دراختیار دانشجو)

پس از معادلات دیفرانسیل و مبانی آنالیز ریاضی

معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی

پس از معادلات دیفرانسیل و آنالیز ریاضی

مبانی سیستمهای دینامیکی

پس از: مبانی علوم ریاضی

 

توپولوژی ، هندسه و منطق

توپولوژی عمومی

 

حداقل 3

( دراختیار دانشجو)

پس از: مبانی علوم ریاضی

مبانی هندسه

پس از: مبانی علوم ریاضی

مبانی منطق و نظریه مجموعه ها

پس از: مبانی علوم ریاضی

جمع واحدها

30

 

 

جدول 7: دروس انتخابی رشته( ریاضیات و کاربردها)

درس

واحد

پیشنیاز

جبر

3

مبانی جبر

نظریه مقدماتی اعداد

3

مبانی علوم ریاضی

حل عددی معادلات دیفرانسیل

3

مبانی آنالیز عددی و معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی

توابع مختلط

3

مبانی آنالیز ریاضی

هندسه جبری مقدماتی

3

مبانی جبر و مبانی ماتریسها و جبر خطی

برنامه سازی پیشرفته

3

مبانی کامپیوتر و برنامه سازی

نظریه اندازه و کاربردها

3

مبانی آنالیز ریاضی

مباحثی در ریاضیات و کاربردها

3

اجازه گروه

انتخاب هر یک از دروس اخذ نشده از مجموعه دروس الزامی (جدول 4) به عنوان درس انتخابی مجاز است.

 

 

4-   دروس اختیاری: دانشجو بایستی در این بخش حداقل 27 واحد درسی بگذراند. از این تعداد 6 واحد آن تحت عناوین درس غیر ریاضی (1) و درس غیر ریاضی (2) بایستی گذرانده شوند. 21 واحد باقی مانده را دانشجو می تواند جدول 11 به اختیار انتخاب کند.

4-1- دروس اختیاری را که گروه ریاضی معمولاً ارائه می دهد عبارتند از:

ردیف

درس

تعداد واحد

کد درس

1

هندسه دیفرانسیل موضعی

3

1112231

2

نظریه حلقه و مدول

3

1112216

3

آنالیز عددی

3

1112024

4

بهینه سازی غیر خطی

3

1112050

5

نظریه گراف و کاربردها

3

1112219

6

زبان تخصصی

3

1112122

7

نرم افزارهای ریاضی

3

1112210

8

پروژه کارشناسی

3

1112054

 

جدول 11: دروس اختیاری رشته( ریاضیات و کاربردها)

درس

واحد

پیشنیاز

هندسه دیفرانسیل موضعی

3

مبانی آنالیز ریاضی

توپولوژی جبری مقدماتی

3

مبانی جبر و توپولوژی عمومی

نظریه حلقه و مدول

3

مبانی جبر

جبر بول و علوم کامپیوتر

3

مبانی علوم ریاضی

قضیه های سیلو و نظریه گالوا

3

جبر

منطق های غیر کلاسیک

3

مبانی منطق و نظریه مجموعه ها

آنالیز عددی

3

مبانی آنالیز عددی

بهینه سازی غیر خطی

3

مبانی آنالیز عددی

ترکیبات و کاربردها

3

مبانی ترکیبات

نظریه گراف و کاربردها

3

مبانی ترکیبات

نرم افزارهای ریاضی

3

مبانی آنالیز عددی

تاریخ ریاضیات

3

اجازه گروه

فلسفه علم(ریاضیات)

3

اجازه گروه

آموزش ریاضی

3

اجازه گروه

زبان تخصصی

3

اجازه گروه

پروژه کارشناسی ریاضیات و کاربردها

3

اجازه گروه

انتخاب هر یک از دروس اخذ نشده از مجموعه دروس الزامی (جدول 4) یا انتخابی (جدول 7)به عنوان درس اختیاری مجاز است.

 

تبصره: برای فراغت از تحصیل دانشجو بایستی حداقل 134 واحد درسی را بگذراند جدول های 3، 4 ، 7 و 11 ضمیمه شده اند.

 

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات