06633120618

تلفکس

fac.sci[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

سه شنبه ١٢ مرداد ١٤٠٠

امروز

درباره موزه

موزه جانوری دانشگاه لرستان (Lorestan University Zoological Museum) با نام اختصاری LUZM در سال 1395 توسط دکتر علی غلامی­ فرد، عضو هیئت علمی گروه زیست شناسی دانشگاه لرستان، و با اهدای مجموعه های شخصی جانوری در محل دانشکده علوم پایه بنیان­ گذاری شده است و با حمایت های بی دریغ ریاست محترم دانشکده علوم پایه و همکاری دانشجویان گرامی زیست شناسی در حال توسعه کمی و کیفی می­ باشد.

این موزه در راستای تامین نیازهای آموزشی و پژوهشی دانشجویان و پژوهشگران داخلی و خارجی تاسیس گردیده است و از اهداف آن، نمایش گوشه­ ای از تنوع زیستی ارزشمند کشور بزرگ ایران و کاربردی کردن آن جهت حفاظت، بهره برداری و توسعه پایدار است.

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات