06633120618

تلفکس

fac.sci[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

جمعه ٢٤ ارديبهشت ١٤٠٠

امروز

دریافت فرمها از سایت دانشگاه

دانشجویان کارشناسی و تحصیلات تکمیلی:

باید فرمهای مورد نیاز خود را از سایت دانشگاه لرستان تهیه و جهت امضا و تایید مدیرگروه به گروه فیزیک مراجعه نمایند.دانشجویان گرامی توجه نمایند تهیه و پرینت فرم به عهده گروه نمی باشد.

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات