06633120618

تلفکس

fac.sci[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

جمعه ٢٤ ارديبهشت ١٤٠٠

امروز

فرم امتیاز دهی مصاحبه دانشجویان دکتری

کاربرگ نحوه ارزشیابی مرحله دوم آزمون دکتری Ph.D دانشگاه لرستان

بسمه تعالی

 

 

برای ارزشیابی سوابق علمی- پژوهشی و آموزشی داوطلبان متقاضی ادامه تحصیل در دوره دکتری بر اساس نامه شماره 201788/21 مورخ 30/10/90 دفتر برنامه ریزی آموزش عالی و تأیید معاون محترم آموزشی وزارت متبوع شامل سه بخش به شرح زیر می باشد که دانشگاهها و مؤسسات پذیرنده دانشجو می بایست دقیقاًمطابق با جداول زیر وضعیت سوابق تحصیلی داوطلبان را ارزشیابی نماید.

الف- پژوهشی با حداکثر 40 امتیاز (مطابق جدول1)

ب- آموزشی با حداکثر 30 امتیاز (مطابق جدول 2)

ج- مصاحبه با حداکثر 30 امتیاز (مطابق جدول 3)

الف) امتیاز پژوهشی

جدول1- نحوه محاسبه امتیاز ات پژوهشی (حداکثر40 امتیاز)

ردیف

نوع فعالیت

امتیاز

نحوه ارزیابی

امتیاز مکتسبه

 

 

1

1-1-  مقالات علمی- پژوهشی (داخلی و خارجی)

1-2-  ثبت اختراع مورد تأیید سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

1-3-  برگزیدگی در جشنواره ها ی علمی معتبر

 

22امتیاز

_ هرمقاله تا 7 امتیاز مطابق آیین نامه ارتقاء

_ گواهی ثبت اختراع بین المللی تا 7 و داخلی تا 5

_ برگزیدگان داخلی تا 3 و خارجی تا 7 امتیاز

 

2

مقالات علمی- ترویجی مرتبط با رشته تحصیلی

6 امتیاز

هرمقاله تا 2 امتیاز مطابق آیین نامه ارتقاء

 

3

مقالات چاپ شده درکنفرانسهای معتبر( داخلی یا خارجی)

4 امتیاز

خارجی تا 2 و داخلی 1 امتیاز

 

4

تألیف یا ترجمه کتاب مرتبط با رشته تحصیلی

4 امتیاز

 

 

5

کیفیت پایان نامه کارشناسی ارشد

4 امتیاز

عالی تا 4 و بسیار خوب تا 2 امتیاز

 

جمع

40  امتیاز

 

 

 

ب)امتیاز آموزشی

جدول2- نحوه محاسبه امتیازات آموزشی (حداکثر30 امتیاز)

ردیف

نوع فعالیت

حداکثر امتیاز

نحوه ارزیابی ( طبق نظر کمیته مصاحبه کننده)

امتیاز مکتسبه

6

معدل و کیفیتدانشگاه  محل تحصیل دوره کارشناسی

تا 6 امتیاز

 

 

7

معدل و کیفیتدانشگاه  محل تحصیل مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته

تا 5 امتیاز

 

 

8

طول مدت تحصیل در دوره کارشناسی

3 امتیاز

 

 

9

طول مدت تحصیل در دوره کارشناسی ارشد

3 امتیاز

 

 

10

برگزیدگان المپیادهای علمی دانشجویی

5 امتیاز

رتبه 1 تا 3 ، 5 امتیاز _رتبه 4 تا 6 ، 4 امتیاز_ رتبه 7 تا 9 ، 3 امتیاز_ رتیه 10 تا 12 ، 2 امتیاز و رتبه 13 تا 15 ، 1 امتیاز

 

11

مدرک زبان معتبر

8 امتیاز

طبق جدول شماره 4

 

جمع

حداکثر30 امتیاز

 

           

 

 

ج) امتیاز مصاحبه

جدول 3 نحوه محاسبه امتیاز مصاحبه پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون دکتری (Ph.D) حداکثر 30 امتیاز

ردیف

نوع فعالیت

حداکثر امتیاز

امتیاز مکتسبه

12

تسلط در تجزیه و تحلیل مسائل علمی و پاسخگویی به سئوالات

3 امتیاز

 

13

وسعت نظر، نوآوری و کارآفرینی

3 امتیاز

 

14

شخصیت، متانت و نحوه تعامل

3 امتیاز

 

15

نگرش و اطلاعات فناورانه مرتبط با رشته تحصیلی

3 امتیاز

 

16

توانایی فن بیان و انتقال مطالب

3 امتیاز

 

17

همراستایی زمینه پژوهشی داوطلب با اولویت های علمی اعضای گروه

15 امتیاز

 

 

جمع

30

 

 

د) امتیاز مدرک زبان:

جدول4- همترازی نمرات آزمون های ملی و بین المللی زبان انگلیسی

MSRT     (Mche)

IELTS Equivalent

TOEFLIBT

TOEFL computer

TOEFL paper+Tolimo

حداکثر امتیاز

100/95

0/9- 5/7

120-113

300-263

680-625

 

8

90

7

100

250

600

85

5/6

91-90

232

575

7

80

6

80-79

213

550

6

75

5/5

70-69

196

525

5

70

5

60-56

173

500

4

65

5/4

50-49

152

475

3

55

4

40-39

133

450

2

45

5/3

30-29

113

425

1

 

 

 

 

 

 

 

کاربرگ شماره 3

گزارش مرحله دوم پذیرش دانشجوی دکتری ((Ph.D

دانشگاه...............................           دانشکده .............................              گروه ................................

ردیف

نام و نام خانوادگی

امتیاز  پژوهش از 40

امتیاز  آموزشی از 30

امتیاز  مصاحبه  از 30

جمع امتیاز 100

استاد پذیرنده دانشجو

کد رشته  محل هایمصاحبه

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

نام و امضاء اعضاء حاضر در جلسه مصاحبه:

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات