06633120618

تلفکس

fac.sci[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

جمعه ٢٤ ارديبهشت ١٤٠٠

امروز

فرم تعیین استاد راهنمای ارشد

 

بسمه تعالی

 

تاریخ :                     

شماره:                      

پیوست:                            

" فرم تعیین استاد راهنما ارشد"

 

مدیر محترم گروه آموزشی

با سلام

 

     احتراماً ، بدینوسیله اینجانب                             دانشجوی کارشناسی ارشد                          به شماره دانشجویی                                      ورودی                     اساتید راهنمای پیشنهادی خود را برحسب علاقه به شرح ذیل اعلام می نمایم.

1-

2-

3-

لازم بذکر است هرگونه تصمیم در انتخاب استاد راهنما از بین افراد فوق از طرف گروه و کمیته تخصصی مورد رضایت اینجانب می باشد.

نام ونام خانوادگی دانشجو..............................

امضاء وتاریخ

 

نظر گروه آموزشی:

 

     با توجه به صورت جلسه مورخ ............................ شورای گروه و نظر کمیته تحصیلات تکمیلی گرایش ................... 1- جناب آقای دکتر ..................................................... به عنوان استاد راهنمای دانشجوی فوق تعیین گردید.

2-جناب آقای دکتر ......................................... به عنوان استاد مشاور تعیین می گردند.

مدیر گروه

تاریخ

رونوشت:

-         استاد راهنما

-         استاد مشاور   

 ( ضمناً کارنامه کل دانشجو پیوست گردد)

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات