06633120618

تلفکس

fac.sci[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

جمعه ٢٤ ارديبهشت ١٤٠٠

امروز

فرم وضعیت تحصیلی بورسیه ها

دانشگاهلرستان

گزارش وضعیت تحصیلی  دانشجویان بورسیه ومأمور به تحصیل  ازتاریخ شروع به تحصیل تا نیمسال  اول/دوم  سال تحصیلی   ......13  -  .......13

 

مشخصات دانشجو:

نام و نام خانوادگی:............................................... شماره دانشجویی: ............................مقطع:............................

رشته و گرایش:................................................................................ تاریخ شروع به تحصیل:........................................ تلفن تماس:...............................................

وضعیت آموزشی:

تعداد واحدهای گذرانده شده:

 

نیمسال  اول

نیمسال دوم

نیمسال سوم

نیمسال چهارم

میانگین معدل

 

 

 

 

تعداد واحدهای باقیمانده:..........................

تاریخ برگزاری آزمون جامع: کتبی:........................ شفاهی:.....................  نمره آزمون جامع:....................

طرح تحقیق :   دارد             ندارد                     تاریخ احتمالی دفاع از پایان نامه:.................................

وضعیت پژوهشی:

موضوع رساله:...................................................

تاریخ تصویب در شورای تخصصی گروه:..................................................

مقاله :        دارد            ندارد                 تعداد مقالات چاپ شده در مجلات معتبر علمی/ پژوهشی:..................

مشخصات استاد راهنما:    

   نام و نام خانوادگی:..........................................سمت علمی: ..............................تلفن تماس:.........................

 

توضیح و رضایتمندی استاد راهنما از فعالیت پژوهشی دانشجوو میزان ( به درصد ) پیشرفت رساله: .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

وضعیت پیشرفت تحصیلی:  خوب            متوسط            ضعیف                                 نام و امضای استاد راهنما:

در صورت نیاز به تمدید بورس، نظر استاد راهنما در خصوص دلایل طولانی شدن دوره:   ...............................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

                                                                                                                                     نام و امضای استاد راهنما:

مدیر محترم امور آموزشی دانشگاه

 احتراماَبدینوسیله گزارش پیشرفت تحصیلی نیمسال اول / دوم   سال تحصیلی  139-  139 دانشجوی بورسیه فوق در مقطع دکتری جهت استحضار و دستور اقدام مقتضی ایفاد می گردد.

 

نام و امضا و مهر تحصیلات تکمیلی دانشکده:                                                                                        نام و امضا و مهر معاون آموزشی دانشکده:  

 

معاونت محترم آموزشی وتحصیلات تکمیلی دانشگاه

با احترام بدینوسیله مراتب فوق جهت استحضار ودستور اقدام مقتضی ایفاد میگردد.

                                                                                                                        امضاءومهر مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه

گزارش پیشرفت تحصیلی ارسالی مورد تایید می باشد:

                                                                                                                                            امضاء و مهر معاونت آموزشی/ تحصیلات تکمیلی دانشگاه    

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات