06633120618

تلفکس

fac.sci[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

سه شنبه ١٢ مرداد ١٤٠٠

امروز

مدیران

مدیر گروه شیمی : دکتر یعقوب منصور پناه

رشته تحصیلی : شیمی کاربردی

رتبه علمی : دانشیار

ایمیل دانشگاهی : mansourpanah.y@lu.ac.ir

ایمیل غیر دانشگاهی : jmansourpanah@yahoo.com

 

مدیر گروه فیزیک : دکترحسین دوستی

رشته تحصیلی : فیزیک

رتبه علمی : استادیار

ایمیل دانشگاهی :doosti.h@lu.ac.ir

مدیر گروه ریاضی و علوم کامپیوتر : دکتر ناصر عباسی

رشته تحصیلی : ریاضی

رتبه علمی : دانشیار

ایمیل دانشگاهی : abasi.n@lu.ac.ir

 

http://lu.ac.ir/usersfiles/633783.3781367.8175223.41713.jpg

مدیر گروه زمین شناسی : دکتر رامین ساریخانی

رشته تحصیلی : زمین شناسی زیست محیطی

رتبه علمی : استادیار

ایمیل دانشگاهی : sarikhani.r@lu.ac.ir

ایمیل غیر دانشگاهی :sarikhani.r@gmail.com

مدیر گروه زیست شناسی : دکتر مریم نصر اصفهانی

رشته تحصیلی : زیست شناسی - فیزیولوژی گیاهی

رتبه علمی : استادیار

ایمیل دانشگاهی : esfahani.m@lu.ac.ir

ایمیل غیر دانشگاهی : esfahani_nm@yahoo.com

مدیر گروه آمار : دکتر زهرا امینی فارسانی

رشته تحصیلی : آمار ریاضی

رتبه علمی : استادیار

ایمیل دانشگاهی : aminifarsani.z@lu.ac.ir

ایمیل غیر دانشگاهی :zahra.farsani@gmail.com

مدیر امور عمومی : کیومرث مرادی

مدرک تحصیلی : کارشناسی حقوق

ایمیل : moradi.kiom@gmail.com

شماره تماس : 06633120609 داخلی 110

مدیر آموزش دانشکده : فریدون فلاحی نژاد

مدرک تحصیلی : کارشناسی زراعت و اصلاح نباتات

ایمیل : alimeshkati86@yahoo.com

شماره تماس : 06633120619 داخلی 109

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات