Ar En

گروه آموزشی آمار  در آذر 1392 به عنوان یکی از گروههای دانشکده علوم پایه از گروه ریاضی تفکیک شد، این گروه با سه عضو هیات علمی و حدود  200دانشجو در مقاطع کارشناسی آمار  وکارشناسی ارشد آمار ریاضی مشغول انجام فعالیت های آموزشی و پژوهشی می باشد. مدیریت گروه آمار بر عهده خانم دکتر زهرا امینی فارسانی می باشد.