06633120618

تلفکس

fac.sci[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

جمعه ٢٤ ارديبهشت ١٤٠٠

امروز

برنامه هشت ترم علوم کامپیوتر

برنامه 8 ترمی رشته علوم کامپیوتر

نیمسال اول

 

کد درس

عنوان درس

تعداد واحد

نوع درس

پیشنیاز

1119001

ریاضیات عمومی (1)

4

پایه

 

1119014

مبانی کامپیوتر و برنامه س

ازی

3

پایه

 

1119010

مبانی احتمال

3

الزامی

(هم نیاز) ریاضیات عمومی (1)

1119004

فیزیک عمومی (1)

4

پایه

 

1119005

آزمایشگاه فیزیک عمومی (1)

1

پایه

(هم نیاز) فیزیک عمومی (1)

910760

فارسی عمومی

3

عمومی

 

نیمسال دوم

 

کد درس

عنوان درس

تعداد واحد

نوع درس

پیشنیاز

1119002

ریاضیات عمومی (2)

4

پایه

ریاضیات عمومی (1)

1119022

برنامه سازی پیشرفته

3

الزامی

مبانی کامپیوتر و برنامه سازی

1119017

معادلات دیفرانسیل

4

پایه

ریاضیات عمومی (1)

1119052

مبانی علوم ریاضی

3

الزامی

ریاضیات عمومی (1)

9010755

تربیت بدنی (1)

1

عمومی

 

9010761

زبان عمومی

3

عمومی

 

نیمسال سوم

 

کد درس

عنوان درس

تعداد واحد

نوع درس

پیشنیاز

1119023

ساختمان داده ها و الگوریتم ها

4

الزامی

(هم نیاز ) برنامه سازی پیشرفته

1119053

اصول سیستمهای کامپیوتری

4

الزامی

(هم نیاز ) برنامه سازی پیشرفته

1119016

مبانی ماتریس ها و جبر خطی

3

الزامی

مبانی علوم ریاضی

1119009

مبانی آنالیز عددی

3

الزامی

ریاضیات عمومی(2)

9010768

اندیشه اسلامی (1)

2

عمومی

 

9010758

تربیت بدنی (2)

1

عمومی

 

نیمسال چهارم

 

کد درس

عنوان درس

تعداد واحد

نوع درس

پیشنیاز

1119020

مبانی منطق و نظریه مجموعه ها

3

الزامی

مبانی علوم ریاضی

1119025

جبرخطی عددی

3

الزامی

مبانی آنالیز عددی

1119021

مبانی نظریه محاسبه

3

الزامی

مبانی علوم ریاضی

1119049

درس غیر علوم کامپیوتر(1)

3

اختیاری

( بسته به درس ) اجازه گروه

1119018

مبانی ترکیبیات

3

الزامی

مبانی علوم ریاضی

9010782

تفسیر موضوعی قرآن

2

عمومی

 

9010769

اندیشه اسلامی (2)

2

عمومی

اندیشه اسلامی (1)

نیمسال پنجم

 

کد درس

عنوان درس

تعداد واحد

نوع درس

پیشنیاز

1119056

نظریه گراف و کاربردها

3

اختیاری

مبانی ترکیبات

1119032

مباحثی در علوم کامپیوتر

3

انتخابی

اجازه گروه

1119024

اصول سیستمهای عامل

4

الزامی

ساختمان داده ها و الگوریتم ها

1119054

طراحی و تحلیل الگوریتم ها

3

انتخابی

مبانی ترکیبیات و مبانی نظریه محاسبه

1119031

پایگاه داده ها

3

انتخابی

ساختمان داده ها و الگوریتم ها

9010776

انقلاب اسلامی و ریشه های آن

2

عمومی

 

 

 

برنامه 8 ترمی رشته علوم کامپیوتر

نیمسال ششم

 

کد درس

عنوان درس

تعداد واحد

نوع درس

پیشنیاز

1119038

نرم افزار های ریاضی

3

اختیاری

( بسته به نوع درس)

1119043

بکه های کامپیوتری

3

اختیاری

( بسته به نوع درس)

1119050

درس غیر کامپیوتر (2)

3

اختیاری

اجازه گروه

1119008

مبانی آنالیز ریاضی

3

الزامی

ریاضیات عمومی (2)

1119026

بهینه سازی خطی

3

انتخابی

مبانی ماتریس ها و جبر خطی

9010780

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

2

عمومی

 

نیمسال حهفتم

 

کد درس

عنوان درس

تعداد واحد

نوع درس

پیشنیاز

1119028

بهینه سازی غیر خطی

3

اختیاری

( بسته به نوع درس)

1119036

بهینه سازی ترکیباتی

3

اختیاری

اجازه گروه

1119058

داده کاوی

3

اختیاری

اجازه گروه

1119003

ریاضیات عمومی (3)

4

پایه

ریاضیات عمومی (2)

1119030

کامپایلر

3

انتخابی

مبانی نظریه محاسبه

9010774

آئین زندگی

2

عمومی

 

نیمسال هشتم

 

کد درس

عنوان درس

تعداد واحد

نوع درس

پیشنیاز

1119015

مبانی جبر

3

الزامی

مبانی علوم ریاضی

1119040

زبانهای برنامه سازی

3

اختیاری

 

1119048

پروژه کارشناسی

3

اختیاری

اجازه گروه

9010784

دانش خانواده و جمعیت

2

عمومی

 

 

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات