06633120618

تلفکس

fac.sci[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

جمعه ٢٤ ارديبهشت ١٤٠٠

امروز

کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی

 

 

چارت دروس کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی

 

جدول شماره 1 : دروس الزامی برای کلیه دانشجویان ( آنالیز عددی تحقیق در عملیات ریاضی فیزیک)

جدول شماره 4: دانشجویان شاخه ریاضی فیزیک باید حداقل 12 واحد از دروس این جدول را پاس کند.

( ردیف 3 و5 الزامی است).

 

ردیف

شمار درس

نام درس

تعداد واحد

پیشنیاز

ردیف

شمار درس

نام درس

تعداد واحد

پیشنیاز

 

1

1112750

آنالیز حقیقی 1

4

اجازه گروه

1

 

معادلات با مشتقات جزئی فیزیک ریاضی

4

آنالیز حقیقی

 

2

1112738

آنالیز عددی پیشرفته

4

اجازه گروه

2

1112721

مکانیک کوانتمی

4

اجازه گروه

 

3

1112737

تحقیق در عملیات پیشرفته 1

4

اجازه گروه

3

1112722

مکانیک کلاسیک

4

اجازه گروه

 

جدول شماره 2: دانشجویان شاخه آنالیز عددی باید حداقل 12 واحد از این جدول را پاس کنند .

( گذراندن ردیف 1و2 الزامی است)

4

1112723

مکانیک آماری

4

اجازه گروه

 

5

1112724

نظریه نسبیت

4

اجازه گروه

 

ردیف

شمار درس

نام درس

تعداد واحد

پیشنیاز

6

1112725

مکانیک سماوی

4

اجازه گروه

 

7

1112726

نظریه  میدانها

4

اجازه گروه

 

1

11127074

حل عددی معادلات با مشتقات جزئی

4

آنالیز عددی پیشرفته

8

1112727

مکانیک محیط های پیوسته

3

اجازه گروه

 

2

1112705

روشهای عددی در جبر خطی

4

انابیز عددی پیشرفته

9

1112728

مکانیک سیالات تراکم ناپذیر

3

اجازه گروه

 

3

1112706

حل عددی معدلات دیفرانسیل معمولی

4

آنالیز عددی پیشرفته

10

1112729

مکانیک سیالات تراکم پذیر

3

اجازه گروه

 

4

1112707

حل عددی معادلات انتگرال

4

آنالیز حقیقی 1 و روشهای عددی در جبر خطی

11

1112730

الکترو دینامیک کلاسیک

4

اجازه گروه

 

5

1112708

بهینه سازی

4

اجازه گروه

12

1112731

نظریه گروهها و کاربر آن

4

اجازه گروه

 

6

1112709

نظریه تقریب

4

آنالیز حقیقی وآنالیز عددی پیشرفته

جدول شماره پنج: دانشجویان سه شاخه کاربردی می توانند 6 واحد از دروس اختیاری خود را از جدول زیر یا جداول 2 تا 4 انتخاب کنند.

 

7

1112710

روش عناصر متناهی

3

آنالیز عددی پیشرفته و حل عددی معادلات با مشتقات جزئی

 

8

1112741

نرم افزار عددی

3

آنالیز عددی پیشرفته

ردیف

شمار درس

نام درس

تعداد واحد

پیشنیاز

 

جدول شماره 3 :دانشجویان شاخه تحقیق در عملیات باید حداقل 12 واحد از این جدول را پاس کنند.

(گذراندن ردیف های 1و3و5 الزامی می باشد).

 

1

1112732

آنالیز ترکیبی

3

ندارد

 

ردیف

شمار درس

نام درس

تعداد واحد

پیشنیاز

2

1112733

جبر کار بسته

3

ندارد

 

1

1112740

تحقیق در عملیات پیشرفته 2

4

تحقیق در عملیات پیشرفته 1

3

1112734

نظریه کدها 1

3

ندارد

 

2

1112743

برنامه ریزی متغیر های صحیح و نظریه شبکه ها

4

تحقیق در عملیات پیشرفته 2

4

1112735

نظریه گراف

3

ندارد

 

3

1112742

برنامه ریزی خطی پیشرفته

4

تحقیق در عملیات پیشرفته 1

 

 

4

1112744

شبیه سازی کامپیوتری

4

تحقیق در عملیات پیشرفته 1

 

 

5

1112745

بهینه سازی مدلهای غیر خطی

4

تحقیق در عملیات پیشرفته 2

 

 

6

1112746

برنامه ریزی پویا

4

تحقیق در عملیات پیشرفته 1

 

 

7

1112747

برنامه ریزی حمل و نقل

4

تحقیق در عملیات پیشرفته 2

 

 

8

1112748

نظریه صنف

4

ندارد

 

 

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات