06633120618

تلفکس

fac.sci[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

جمعه ٢٤ ارديبهشت ١٤٠٠

امروز

کارشناسی ارشد گرایش محض

 

 

چارت دروس کارشناسی ارشد گرایش محض

جدول شماره 1: دروس الزامی برای کلیه دانشجویان ( آنالیز جبر هندسه توپولوژی)

 

جدول شماره چهار: دانشجویان گرایش  هندسه- توپولوژی

ردیف

شمار ه درس

نام درس

تعداد واحد

پیشنیاز

ردیف

شمار درس

نام درس

تعداد واحد

پیشنیاز

1

1112750

آنالیز حقیقی 1

4

اجازه گروه

1

1112777

هندسه منیفلد 2

4

هندسه منیفلد 1

2

1112751

جبر پیشرفته

4

اجازه گروه

2

1112778

توپولوژی دیفرانسیل 1

4

هندسه منیفلد 1

3

1112752

هندسه منیفلد 1

4

اجازه گروه

3

1112779

توپولوژی دیفرانسیل 2

4

توپولوژی دیفرانسیل 1

جدول شماره 2: دانشجویان گرایش آنالیز باید حداقل 12 واحد از این جدول را پاس کنند.

4

1112780

توپولوژی جبری 1

4

توپولوژی 1

ردیف

شمار ه درس

نام درس

تعداد واحد

پیشنیاز

5

1112781

توپولوژی جبری 2

4

توپولوژی جبری1

1

1112753

آنالیز مختلط

4

اجازه گروه

6

1112782

گروه و جبر لی 1

4

هندسه منیفلد 1

2

1112754

آنالیز حقیقی 2

4

آنالیز حقیقی 1

7

1112783

گروه و جبر لی 2

4

گروه و جبر لی 1

3

1112755

آنالیز تابعی

4

آنالیز حقیقی 1

8

1112784

هندسه جبری 1

4

جبر پیشرفته

4

1112756

نظریه عملگرها

4

آنالیز تابعی

9

1112785

هندسه جبری 2

4

هندسه جبری 1

5

1112757

آنالیز تابعی کاربردی

4

آنالیز حقیقی 1

 

جدول شماره پنج:

6

1112758

آنالیز هارمونیک

4

آنالیز حقیقی 2

ردیف

شمار ه درس

نام درس

تعداد واحد

پیشنیاز

7

1112759

آنالیز توابع مختلط چند متغیره

4

آنالیز مختلط

1

1112786

مباحثی در منطق ریاضی

4

 

8

1112760

مقدمه ای بر سطوح ریمان

4

آنالیز مختلط و هندسه منیفلد 1

2

1112787

مباحثی در نظریه مجموعه ها

4

 

9

1112761

نظریه معادلات دیفرانسیل عادی

4

آنالیز حقیقی 1

3

1112788

نظریه مدلها

4

اجازه گروه

10

1112762

معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی 1

4

آنالیز حقیقی 1

4

1112789

نظریه گراف

3

جبر خطی 1 و جبر 1

11

1112763

معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی 2

4

معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی 1

5

 

نظریه احتمال

4

اجازه گروه

12

1112764

نظریه تحلیلی اعداد

4

اجازه گروه

6

 

مبتحثی در هندسه

4

هندسه منیفلد 1

13

1112765

دستگاهها ی دینامیکی 1

4

هندسه منیفلد 1

7

 

نظریه حلقه و مدول

4

اجازه گروه

14

1112766

دستگاههای دینامیکی 2

4

دستگاههای دینامیکی 1

8

 

توپولوژی 2

4

 اجازه گروه

جدول شماره سه: دانشجویان گرایش  جبر

9

 

مبانی ریاضی در رمزنگاری

3

اجازه گروه

ردیف

شمار درس

نام درس

تعداد واحد

پیشنیاز

10

 

مبانی سیستم های دینامیکی

4

اجازه گروه

1

1112767

جبر جابجائی *

4

جبر پیشرفته

11

 

نظریه ذلاتیس ( مشبکه ) و جبر بول

4

جبر پیشرفته

2

1112768

جبر همولوزیک

4

جبر 3

 

3

1112769

گروههای متناهی

4

جبر پیشرفته

 

4

1112770

گروههای نامتناهی

4

جبر پیشرفته

 

5

1112771

نظریه نمایش گروهها

4

جبر پیشرفته

 

6

1112772

جبر لی 1

4

جبر پیشرفته

 

7

1112773

جبر لی 2

4

جبر لی 1

 

8

1112774

نظریه جبری اعداد

4

اجازه گروه

 

9

1112775

نظریه کاتگوری *

4

جبر پیشرفته

 

10

1112776

جبر جامع ( جهانی)

4

جبر پیشرفته

 

                     

 

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات