معرفی دانشکده

در حال حاضر دانشکده  علوم دارای ۷۸ عضو هیئت علمی تمام و قت و ۷۷ کد رشته است.

این دانشکده در دوره روزانه دارای ۱۱ رشته کارشناسی، ۲۴رشته کارشناسی ارشد،۱۶ رشته دکتری و در دوره شبانه دارای ۹ رشته کارشناسی است.

پردیس دانشکده نیز دارای ۱۰ رشته کارشناسی ارشد و ۷ رشته دکتری می باشد.

در شرایط کنونی گروه های شیمی، فیزیک و ریاضی حائز شرایط ارتقاء به دانشکده می باشند و مجوز راه اندازی دانشکده شیمی به تصویب شوراهای دانشکده و هیئت امنای دانشگاه رسیده است.