گروه آمار

گروه آموزشی آمار  در آذر ۱۳۹۲ به عنوان یکی از گروههای دانشکده علوم پایه از گروه ریاضی تفکیک شد، این گروه با سه عضو هیات علمی و حدود  ۲۰۰دانشجو در مقاطع کارشناسی آمار  وکارشناسی ارشد آمار ریاضی مشغول انجام فعالیت های آموزشی و پژوهشی می باشد. مدیریت گروه آمار بر عهده آقای دکتر نادر اسدیان فیلی می باشد.