06633120618

تلفکس

fac.sci[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

سه شنبه ١٢ مرداد ١٤٠٠

امروز

انجمن های علمی دانشجویی

نشریه انجمن علمی آمار و علوم کامپیوتر"برازش" با شرکت در جشنواره نشریات دانشجویی منطقه دو موفق به کسب رتبه نخست در بخش نشریات علمی حوزه علوم پایه گردید، این نشریه همچنین در بخش نشریه علوم پایه هفتمین جشنواره ملی حرکت موفق به کسب عنوان برگزیده شد.

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات