06633120618

تلفکس

fac.sci[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

پنج شنبه ٢٦ مهر ١٣٩٧

امروز

برنامه کلاسی نیمسال دوم 96

 

 

 


برنامه هفتگی دکتر مجید یاراحمدی نیمسال دوم 96

 

10-8

 

12-10

 

14-12

 

16-14

 

18-16

 

20-18

 

شنبه

پایگاه داده ها  ک 224

بهینه سازی خطی  ک 213

 

پایگاه داده ها  ک 230

هوش محاسباتی (گ کاربردی) ک اتاق

نظریه محاسبات ک 112

 

یکشنبه

نظریه محاسبات ک سایت

بهینه سازی غیر خطی پیشرفته 1 ک 224

بهینه سازی غیر خطی پیشرفته 1  

ک 224

 

 

بهینه سازی خطی ک 213

 

دوشنبه

 

 

کنترل بهینه تصادفی(95) ک 230

کنترل بهینه تصادفی(95) ک 230

 

هوش محاسباتی (گ کاربردی) ک اتاق

 

 

سه شنبه

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

 

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات