06633120618

تلفکس

fac.sci[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

دوشنبه ٢٩ دی ١٣٩٩

امروز

معرفی دانشکده

در حال حاضر دانشکده  علوم دارای 78 عضو هیئت علمی تمام و قت و 77 کد رشته است.

این دانشکده در دوره روزانه دارای 11 رشته کارشناسی، 24رشته کارشناسی ارشد،16 رشته دکتری ودر دوره شبانه دارای 9 رشته کارشناسی است.

پردیس دانشکده نیز دارای 10 رشته کارشناسی ارشد و 7 رشته دکتری می باشد.

در شرایط کنونی گروه های شیمی، فیزیک و ریاضی حائز شرایط ارتقاء به دانشکده می باشند و مجوز ره اندازی دانشکده شیمی به تصویب شوراهای دانشکده و هیئت امنای دانشگاه رسیده است.


خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات